No event found!
The_First_Principle

我們是誰

FGB Hong Kong香港商人團契。我哋係一群基督徒嘅從業人員,喺不同嘅工商及專業界別嘅好朋友,透過分享我哋因為信靠耶穌係生命上嘅經歷,讓身邊啲朋友認識主耶穌。

FGB喺70年前成立嘅全球職場網絡,香港區會大約40年前開始,係全港各區有六個分會,每星期有20個午間聚會,邀請新朋友分享耶穌嘅愛。

詳細內容

只限男士參加

男士午間聚會

此午間聚會是在不同地點的午飯時間讓弟兄之間有相聚時間,一起唱歌敬拜神,並互相代禱,求神加能賜力繼續向前走.

3 月 2024
No event found!

我們的影片

新界北與香港分會合辦網上見證分享會
[分享嘉賓: Benjamin Li, Horace Hui]

我們的異象使命

我們相信聖父、聖子、聖靈三位一體真神乃萬物之創造者。 我們相信耶穌基督為真神獨生兒子,道成肉身,從聖靈感孕童貞 […]

詳情內容 0